Vychází publikace o legislativě a užívání bioosiva

Detailní rozbor legislativy vztahující se k produkci a užívání certifikovaného bioosiva a nastiňuje problematiku jeho užívání v České republice nabízí publikace Produkce osiv obilnin v ekologickém zemědělství. Je to certifikovaná metodika, kterou vydal Výzkumný ústav rostlinné výroby v Praze Ruzyni ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích a Českou zemědělskou univerzitou v Praze.

Praktickým přínosem publikace je její experimentální část, která se týká srovnání kvalitativních parametrů osiv různého původu (certifikovaného ekologického, farmářského ekologického a konvenčního nemořeného). Zjištěné výsledky hovoří ve prospěch užívání certifikovaných bioosiv. Na druhou stranu však byly dosaženy dobré, v řadě případů srovnatelné výsledky i s konvenčním nemořeným osivem a ekologickým farmářským osivem. V případě farmářského osiva však produkční schopnost porostu významně ovlivňuje počet opakovaných přesevů. Pro zamyšlení nad stávající situací v České republice dobře poslouží srovnání stavu využívání bioosiv v sousedním Rakousku. U našich jižních sousedů je zpravidla osiva většiny plodin dostatek a část produkce i vyvážena. Mezi možné důvody patří především dlouhodobější zkušenost rakouských farmářů s ekologickým zemědělstvím a celková struktura ekologického zemědělství. Publikovaná metodika je určena především pro ekologické zemědělce, ale také pro zemědělské poradce a širokou odbornou veřejnost.

Závěry experimentální části metodiky

Tříleté výsledky hodnocení zdravotního stavu a biologických vlastností osiva ovsa setého, jarní pšenice seté a jarního ječmene setého různého původu – ekologického certifikovaného, ekologického farmářského a konvenčního nemořeného nepotvrdily, že by se osivo farmářského původu vyznačovalo horším zdravotním stavem, nižšími hodnotami semenářských parametrů – energie klíčení, laboratorní klíčivosti, energie vzcházení a laboratorní vzcházivosti než osivo ekologické certifikované a osivo konvenční a že by porosty vypěstované z osiva farmářského původu poskytovaly nižší výnosy. Úroveň kontaminace zrna uvedených obilovin hodnocenými rody mikromycet byla celkově poměrně nízká. Ovlivněna byla především ročníkem a pěstitelskými podmínkami lokality. Sledované biologické vlastnosti osiva dosahovaly ve většině případů poměrně vysokých hodnot a vliv původu osiva, ale v tomto případě většinou i vliv ročníku a pokusné lokality byl poměrně nízký.
Nejvýraznější rozdíly byly zaznamenány ve výnosech zrna hodnocených druhů jarních obilnin – jednalo se jednak o meziročníkové rozdíly, ale zejména o rozdíly mezi jednotlivými pokusnými stanovišti. Původ osiva výnosy z něj vypěstovaných porostů zpravidla neovlivnil. Na základě uvedených výsledků lze konstatovat, že v případě správně sestaveného osevního postupu, dobře zvolené (ne obilní) předplodiny, hospodaření na kvalitních, “ustálených” pozemcích v příznivých půdně-klimatických podmínkách a dodržování zásad správné agrotechniky (včetně udržení zaplevelení porostů pod kontrolou) může ekologické farmářské osivo dosahovat obdobné kvality jako osivo ekologické certifikované. Problémy mohou nastat především v ročnících a lokalitách se zvýšeným výskytem patogenních mikroorganismů, zejména takových, které se nejčastěji podílí na zhoršené klíčivosti a vzcházivosti osiva – zvláště Fusarium spp. Pak v případě použití farmářského osiva, které neprošlo uznávacím řízením, hrozí zvýšené riziko horšího zdravotního stavu a nižší produkční schopnosti pěstovaných porostů, následně i nižší kvality vypěstovaného zrna.
Certifikovanou metodiku zpracoval kolektiv autorů doc. Ing. Petr Konvalina, Ph.D., prof. Ing. Ivana Capouchová, CSc., Ing. Dagmar Janovská, Ph.D., doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc., Ing. Hana Honsová, Ph.D., Ing. Martin Káš, Prof. Ing. Jan Moudrý, CSc. Publikace je dílčím výstupem projektu NAZV QI 91C123„Specifikace procesu množení osiva jarních forem obilnin v ekologickém systému hospodaření“.
Celou publikaci ve formátu pdf můžete stáhnout zde.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*


*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>