3. Evropské setkání KPZ v Ostravě: Jak zkrátit cestu k jídlu

Ve dnech od 16. do 18. září se v Ostravě koná setkání evropských organizací a komunit, které se zabývají komunitou podporovaným zemědělstvím (KPZ). Cílem setkání více než stovky lidí z celé Evropy je vedle sdílení zkušeností také strukturalizovat a upevnit rychle se rozvíjející hnutí.

Hnutí Komunitou podporovaného zemědělství (KPZ), které vniklo v 70. letech 20. století v Japonsku, dnes čítá v Evropě více než šest tisíc iniciativ a téměř jeden milion podílníků. Zájemců o tento typ blízké spolupráce komunit se zemědělci a producenty potravin stále rapidně přibývá. Systém vzájemného sdílení rizik a výhod mezi producentem potravin a podílníky nabízí totiž funkční model krátkého distribučního řetězce, bez zapojení třetích stran. Je tak nezpochybnitelnou podporou místních ekonomik, navíc s výrazným sociálním a solidárním aspektem.

V rámci setkání bude poprvé zveřejněna Evropská deklarace KPZ, která definuje,  jak evropské hnutí chápe komunitou podporované zemědělství, a měla by mimo jiné omezit možnosti případného zneužití pojmu pro komerční účely. V pracovních skupinách se účastníci seznámí s výsledky výzkumu o KPZ či s konceptem evropského výukového programu „Be part of CSA“ („Zapoj se do KPZ“), který bude v Evropě poskytovat místním komunitám znalosti, dovednosti a kompetence k snadnějšímu vytváření a udržování fungujících skupin KPZ. Dalším z diskutovaných témat bude např. problematika přístupů zemědělců k půdě (access to land) a zábory půdy (land grabbing), které nabývají i v Evropě stále většího významu.

Akce se zúčastní řada významných osobností z oblasti solidární ekonomiky a agroekologie, jako je Judith Hitchman  (URGENCI), Peter Volz (Agronauten), Denis Carel (AMAP) či Eva Torremocha (IFOAM), kteří se na evropské úrovni aktivně zabývají právy drobných zemědělců a sociálními dopady stávajících agro-potravinářských komplexů.

Zapojení do systému KPZ představuje pro zemědělce významnou stabilizační složku ekonomiky podniku a pro řadu malých statků může být zajištěním odbytu celé jejich produkce.“ komentuje rychlý vývoj hnutí v Evropě i u nás Jan Valeška z PRO-BIO LIGY, která se aktivně na rozvoji KPZ v České republice podílí. Upozorňuje, že KPZ nabízejí podílníkům pravidelný přísun potravin za cenu odpovídající potřebám a možnostem zemědělců i podílníků, produkce je navíc zajišťována na základě principů udržitelnosti, buď v systému ekologického zemědělství, nebo v souladu s ním.

Máme stále menší možnost ovlivňovat cenu a kvalitu našeho jídla. Spotřebitelé zapojeni do komunitou podporovaného zemědělství si však mohou svého farmáře vybrat. KPZ zároveň drobným zemědělcům umožňuje svodně rozhodovat o vlastní produkci a vyjednávat si odpovídající cenu. Cesta jídla je tak krátká a transparentní, pěstitelé nejsou anonymní a odběratelé nejsou oběťmi marketingových triků obchodních řetězců,“ říká Karolína Silná z Ekumenické akademie, která ostravské setkání spoluorganizuje a dlouhodobě se zabývá tématy potravinové suverenity.

V České republice je přibližně 30 KPZ (zhruba 1, 4 tisíc lidí) se zaměřením převážně na produkci zeleniny a ovoce. Nejvíce KPZ se nachází v Praze a Moravskoslezském kraji. Mezi evropské země s největším počtem lidí zapojených do KPZ patří Francie (až 320 tis.), Švýcarsko (26 tis.) a Nizozemí (25,5 tis.) Sektor se velmi rychle rozvíjí. Studie o aktuální situaci KPZ v Evropě je zde.

Akci organizuje URGENCI – evropská síť KPZ a PRO-BIO LIGA ve spolupráci s Ekumenickou akademií a Českou technologickou platformou pro ekologické zemědělství. Akce je finančně podpořena Evropskou komisí v rámci programu Erasmus+, International Visegrad Fund a Evropskou unií. Setkání je přípravným krokem ke 2. Nyéléni Evropskému fóru potravinové suverenity, které se koná v listopadu v rumunské Kluži.

V případě zájmu o více informací či zprostředkování kontaktů na zajímavé osobnosti setkání, prosím, kontaktujte:

Kateřina Čapounová
Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství, +420 602 522 335, media@ctpez.cz

Veronika Bačová, Ekumenická akademie, +420 602 950 491veronika.bacova@ekumakad.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:

Hlavní informační zdroje KPZ v České republice  - www.kpzinfo.cz

Odborná studie Přehled komunitou podporovaného zemědělství v Evropě (v angličtině, česká verze v přípravě) – http://1url.cz/stiYq

 

3rd European Meeting of CSA

datum: 16.- 18. září

místo: Průmyslový areál Dolu Hlubina, Vítkovice, Ostrava

www.ostrava.urgenci.net/cz

 

ZAJÍMAVÍ ÚČASTNÍCÍ AKCE A PŘEDSTAVITELÉ HNUTÍ KPZ V EVROPĚ 

Judith Hitchmanpatří mezi přední představitele mezinárodního hnutí komunitou podporovaného zemědělství a v současné době je prezidentkou Urgenci – Mezinárodní sítě komunitou podporovaného zemědělství, sociálního hnutí a členkou předsednictva Intercontinental Network for the Promotion of Social Solidarity Economy (Mezinárodní síť pro podporu socialních a solidárních ekonomik). Dlouhodobě se zabývá problematikou solidární ekonomiky a její role coby funkční alternativy k existujícímu ekonomickému paradigmatu. Klíčovými tématy její současné práce jsou globální potravinové strategie a upevňování vazeb mezi potravinovou soběstačností solidárních ekonomik a agroekologií.

Denis Carel  je chovatel koz a zemědělec hospodařící na jihu Francie. Je jedním ze zakladatelů systému AMAP (Associations pour le maintien d´une agriculture paysanne – Sdružení pro údržbu rolnického zemědělství)

Eva Torremocha je členkou správní rady IFOAM a výzkumnice na University Pablo de Olavide v Seville, kde se zabývá agroekologií a ekologickým zemědělstvím. V IFOAM se podílí na rozvoji participativních záručních systémů (PGS) pro ekologické zemědělství v Evropě.

Peter Volz pracuje ve  společnosti Agronauten. Zabývá se tématem udržitelné produkce potravin a zemědělskými kulturami a rozvojem komunitního zemědělství. Je členem evropské sítě Access to Land a Evropské výzkumné skupiny KPZ.

Vratislava Janovská  pracuje jako odborná asistentka na Fakultě životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze. Aktivně se zajímá o problematiku vlastnické a uživatelské struktury zemědělské krajiny, podmínky držby půdy a přístup k půdě, zejména ve vztahu s lokálními iniciativami, jako jsou například KPZ. Je zakladatelkou spolku CooLAND (www.cooland.cz) a členkou národní sítě pro KPZ v České republice – AMPI (http://asociaceampi.cz/).

Jan Valeška je správce nevládní organizace PRO-BIO LIGA, zakladatel Asociace místních potravinových iniciativ a spoluzakladatel Nadace Pro půdu, dále také komunitní zahradník, iniciátor a člen mnoha projektů komunitou podporovaného zemědělství v ČR. Aktivně se zajímá o to, aby lidé mohli utvářet vlastní potravinový systém na základě udržitelnosti a úctu.

ORGANIZÁTOŘI AKCE

URGENCI je globální síťová organizace, která propojuje zemědělce, spotřebitele a organizace s cílem společně rozvíjet systém komunitou podporovaného zemědělství a solidarity mezi venkovem a městy po celém světě. Zaštituje více než 1, 5 mil lidí. www.urgenci.net

PRO-BIO LIGA je odborná pobočka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců, která se zaměřuje na neformální vzdělávání a osvětu dětí i dospělých v oblasti ekologického a občanské angažovanosti v rozvoji potravinového systému směrem k potravinové suverenitě. www.biospotrebitel.cz, www.kpzinfo.cz

Ekumenická akademie je nevládní organizace, která popularizuje a prosazuje alternativní přístupy při řešení současných ekonomických, sociálních a ekologických problémů a přenáší je do praxe v podobě konkrétních projektů. V současné době koordinuje kampaň Pěstuj planetu: pět kroků k udržitelné spotřebě potravin a SUSY – sociální a solidární ekonomika. www.ekumakad.cz, www.pestujplanetu.cz, www.solidarni-ekonomika.cz

Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství (ČTPEZ) je sdružení aktérů z oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání, zemědělské a potravinářské produkce a obchodu a oborových nevládních organizací se zaměřením na ekologické zemědělství a produkci biopotravin. Cílem ČTPEZ je budovat a podporovat rozvoj znalostního systému v oblasti ekologického zemědělství a produkce biopotravin a posílit konkurenceschopnost ekozemědělského sektoru v České republice ve všech jeho klíčových oblastech. www.ctpez.cz

ZAJÍMAVÉ PROJEKTY O KPZ A DALŠÍ ORGANIZACE, KTERÉ SE TÉMATIKOU KPZ ZABÝVAJÍ

Projekt Be part of CSA! (v České republice pod názvem Zapoj se do KPZ!) Projekt, který má za cíl prostřednictvím kompletního vzdělávacího programu neformálního vzdělávání vytvořeného na evropské úrovni podporovat dovednosti a schopnosti pro vznik a fungování místních potravinových systémů a přispívat tak k udržování a rozvoji ekologického zemědělství a přímému kontaktu lidí s těmi, kdo se podílí na utváření podoby Země. Zájemcům o KPZ je zprostředkovávána aktivní pomoc, součástí jsou pravidelné vzdělávací semináře či publikační a osvětová činnost. Hlavními partnery projektu jsou PRO-BIO LIGA (Česká republika), TVE (Maďarsko), CRIES (Rumunsko) a mezinárodní síť KPZek URGENCI. www.kpzinfo.cz

CooLAND, z.s. –  Spolek odborníků z oblasti krajinné ekologie, které spojuje snaha o zlepšení stavu venkovské krajiny. Usiluje o to, aby si lidé uvědomili, jak významně svým každodenním chováním krajinu ovlivňují. Pomocí pozitivních a kreativních příkladů se snaží o změnu přístupu k půdě. www.cooland.cz

Die Agronauten – Organizace, která se zaměřuje na větší integraci sociálních a environmentálních aspektů v zemědělství, rozvoj alternativ k tradičním ekonomickým modelům a ocenění zemědělců jako živitelů a krajinářů. Otevírá novou společenskou diskusi o roli potravin a zemědělství v dnešní společnosti. www.agronauten.net

Access to Land – Platforma usilující o šíření praktických znalostí mezi zemědělci v oblasti přístupu k půdě. Jejím cílem je podporovat vznik dalších občanských iniciativ, které pomáhají zemědělcům k přístupu k půdě. Aktivně se podílí na tvorbě politických postojů a právních předpisů týkajících se využívání a hospodaření se zemědělskou půdou. www.accesstoland.eu

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*


*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>