Kvalita půdy v intenzivním zemědělství

 
 • Celostní přístup
  V intenzivním zemědělství se ve jménu maximalizace výroby a zisku neuvažuje o širších důsledcích hospodaření. Konvenční zemědělská praxe vede k rozsáhlému poškozování půdy. V ČR je dnes půdní erozí ohroženo více než 40% plochy zemědělské půdy.
 • Ochrana rostlin
  Chemická ochrana rostlin používaná v běžném zemědělství hubí kromě škůdců také půdní organismy, které se významně podílejí na půdotvorných procesech.
 • Hnojení
  Konveční zemědělství používá lehce rozpustná minerální hnojiva, která po vyplavení zanechávají půdu chudou a vyčerpanou. Navíc se snadno dostávají do vod a způsobují zvýšenou hladinu dusičnanů v pitné vodě či eutrofizaci povrchových vod.
 • Půdní struktura
  V intenzivním zemědělství se často do půdy nedodává dostatek organických látek a málo se střídají plodiny, čímž dochází k narušení půdní struktury. V takové půdě pak bývá málo vzduchu, špatně v ní proudí voda, rostliny ji špatně prorůstají svými kořeny, je náchylná k erozi a celkově se snižuje její úrodnost.
 • Biologická rozmanitost
  Používání pesticidů či malý obsah humusu v půdě způsobuje také úbytek užitečných organismů v ní žijících. Jejich úloha v půdotvorných procesech je nenahraditelná a s jejich úbytkem se prohlubuje poškozování půdy.