Kvalita půdy

Rozdíly v kvalitě půdy v jednotlivých hospodářských systémech ekologického a intenzivního zemědělství lze rozdělit do několika základních kategoriích, kde lze dopady daného způsobu hospodaření nejlépe dokumentovat.

Ekologické

Intenzivní

Celostní přístup

V ekologickém zemědělství je půda jeden z nejdůležitějších přírodních zdrojů. Je potřeba ji zachovávat a posilovat, aby vytvářela příhodné prostředí pro zdravé rostliny, obsahovala vysoký podíl užitečných organismů a odolávala erozi. V intenzivním zemědělství se ve jménu maximalizace výroby a zisku neuvažuje o širších důsledcích hospodaření. Konvenční zemědělská praxe vede k rozsáhlému poškozování půdy. V ČR je dnes půdní erozí ohroženo více než 40% plochy zemědělské půdy.

Ochrana rostlin

Ekologické zemědělství se vyrovnává se škůdci a plevely pomocí preventivních metod (vhodné odrůdy nebo vzájemný vliv rostlin). V případě, že je nutno ničit škůdce přímo, využívají se např. mechanické metody, rostlinné preparáty nebo biologická ochrana. Chemická ochrana rostlin používaná v běžném zemědělství hubí kromě škůdců také půdní organismy, které se významně podílejí na půdotvorných procesech

Hnojení

Ekologický hospodář hnojí statkovými hnojivy, používá zelené hnojení a dodržuje osevní postupy. Tyto metody posilují odolnost půdy proti erozi a její biologickou aktivitu. Konveční zemědělství používá lehce rozpustná minerální hnojiva, která po vyplavení zanechávají půdu chudou a vyčerpanou. Navíc se snadno dostávají do vod a způsobují zvýšenou hladinu dusičnanů v pitné vodě či eutrofizaci povrchových vod.

Půdní struktura

Humus, který ekologické zemědělství do půdy pravidelně dodává kupříkladu v podobě hnoje, zlepšuje strukturu půdy a schopnost zadržet vláhu. Dobře strukturovaná půda dokáže také lépe absorbovat a poskytovat živiny potřebné pro rostliny. V intenzivním zemědělství se často do půdy nedodává dostatek organických látek a málo se střídají plodiny, čímž dochází k narušení půdní struktury. V takové půdě pak bývá málo vzduchu, špatně v ní proudí voda, rostliny ji špatně prorůstají svými kořeny, je náchylná k erozi a celkově se snižuje její úrodnost.

Biologická rozmanitost

V půdě obhospodařované ekologicky najdeme výrazně větší počet a více druhů užitečných členovců, žížal a jiných organismů. Používání pesticidů či malý obsah humusu v půdě způsobuje také úbytek užitečných organismů v ní žijících. Jejich úloha v půdotvorných procesech je nenahraditelná a s jejich úbytkem se prohlubuje poškozování půdy.