Dopady intenzivního zemědělství na krajinu

 • Krajinná mozaika
  Během 20. století se jako důsledek zvyšování intenzity zemědělství významně zvětšila výměra orné půdy na úkor luk a krajinných prvků jako jsou polní cesty, remízky, meze nebo solitérní stromy. Důsledkem je poškození půd erozí, znečištěné životní prostředí. Dlouhodobě ubývají vzácné, ale i běžné druhy zemědělské krajiny, jako je strnad nebo skřivan.
 • Spolupráce s přírodou
  Intenzivní zemědělství se při výživě rostlin i v boji se škůdci spoléhá téměř výhradně na účinky chemických látek. Používání chemikálií však likviduje i další užitečné druhy, které následně v krajině ubývají.
 • Ráz krajiny
  Za posledních 10 let v Evropě poklesl počet zaměstnanců v zemědělství asi o čtvrtinu. S úbytkem práce na venkově dochází k odlivu obyvatel do měst. Na základní údržbu kulturní krajiny a zachování venkova se vynakládají nemalé veřejné prostředky.
 • Ekonomické dopady
  Narušená ekologická stabilita krajiny má skryté ekonomické dopady v podobě škod na majetku způsobených erozí, zdravotních rizik nebo rostoucích investic do hnojiv a pesticidů odrážejících se v cenách potravin.