Dopady ekozemědělství na krajinu

 • Krajinná mozaika
  Úkolem ekologického zemědělce je hospodařit tak, aby negativně neovlivňoval krajinu. Proto také na ekologických hospodářstvích bývá větší podíl přírodě blízkých území. Ekologické hospodaření díky menší intenzitě využívání krajiny (např. méně zvířat na plochu, šetrnější hnojení, vyloučení pesticidů) poskytuje větší prostor pro planě rostoucí rostliny a volně žijící živočichy.
 • Spolupráce s přírodou
  Cennými pomocníky jsou na ekologických hospodářstvích predátoři zemědělských škůdců jako jsou ptáci nebo pavouci. Ekologičtí zemědělci pro ně zachovávají a nebo vytvářejí nová útočiště, např. zatravněné okraje polí, výsadba keřů.
 • Ráz krajiny
  Ekologické zemědělské postupy jsou náročnější na lidskou práci, takže vytváří více pracovních míst. Často se k němu hlásí menší rodinné farmy, mnohdy v méně úrodných oblastech. Ekologické zemědělství napomáhá udržet pracovní příležitosti a zemědělskou tradici.
 • Ekonomické dopady
  Cílem ekologického zemědělství je zachování a posílení ekologické rovnováhy zemědělského systému. Na krajinu pohlíží jako na složitý systém, který by se neměl hospodařením poškozovat. Ekologické zemědělství hledá způsoby udržitelného hospodaření v krajině.