Značení biopotravin

Značení biopotravin v ČR podléhá evropské legislativě a zákonu 242/2000 Sb. o ekologickém zemědělství. Podle této legislativy musí být každá potravina označená slovem BIO či jiným odkazem na způsob produkce v ekologickém zemědělství opatřena na obalu kódem organizace, která provedla kontrolu, zda výrobek skutečně splňuje zákonné podmínky pro biopotraviny. Díky kódu si můžete na stránkách jednotlivých kontrolních organizací snadno dohledat, zda výrobek skutečně prošel kontrolou.

V České republice v současné době biopotraviny kontrolují tři organizace, jejichž kódy se na biopotravinách objevují:

Kódy těchto organizací musejí být zároveň doplněny grafickým znakem tzv. „biozebrou”.

Tuto značku může používat pouze ten výrobce, jehož potravinářský výrobek:
  • splnil všechny legislativně stanovené podmínky pro ekologické zemědělství,
  • prošel přísnou kontrolou jedné z kontrolních organizací, podléhající Ministerstvu zemědělství,
  • obdržel „certifikát o původu biopotraviny”.
  • Použití této značky u potravin, které nepocházejí z ekologického zemědělství, je přísně postihováno.

Příklady správného a nesprávného značení biopotravin

Správně označená potravina označená slovem BIO nese kód kontrolní orgainzace (v tomto případě CZ-BIOKONT-03) a značku pro biopotraviny (zde “Biozebra”).  Nesprávně označená potravina označená slovem BIO nenese žádný doklad o svém původu v ekologickém zemědělství (ani kód kontrolora, ani značku). V takovém případě se může buď jednat o nedůslednost výrobce, která se vysvětlí, nebo o klamavé značení. V obou případech můžete tento “nález” nahlásit buď nám, nebo na oddělení ekologického zemědělství Ministerstva zemědělství.

 
 Správně označená biopotravina  Nesprávně označená biopotravina

 

A co na farmě?

Pokud nakupujete na farmě, která se deklaruje jako ekologická a nabízí biopotraviny, měl by vám být farmář schopen předložit platný certifikát o původu bioproduktu vydaný jednou z kontrolních organizací (viz výše), který stvrzuje, že farma prošla kontrolou dodržování zákonem stanovených podmínek pro ekologické zemědělství a může prodávat biopotraviny. Certifikát bývá doplněn ještě seznamem produktů, které farma smí prodávat s označením BIO.

Povinné evropské logo – bio list

Od 1. července 2010 je pro všechny balené biovýrobky, které byly vyrobeny v jednom z členských států EU a splňují stanovené normy povinné jednotné evropské logo. Pro dovážené výrobky bude logo nepovinné. Vedle označení EU bude povoleno používání dalších soukromých, regionálních či národních log. Všechny biopotraviny z EU tak povinně ponesou tuto značku:

Eurolist

Co když je biovýrobek bez zebry i bez listu?

Na pultech našich obchodů zatím také můžete nalézt i celou řadu výrobků, které nenesou ani značku biozebry, ani kód některé z tuzemských organizací ani evropské logo. Je tomu proto, že v celé EU platí totožná pravidla pro ekologické zemědělství, takže výrobek zkontrolovaný v každé z členských zemí je u nás akceptován na roveň výrobku zkontrolovanému v tuzemsku, a zároveň jsou to výrobky vyrobené před zahájením povinnosti užívat jednotné logo eU.

Na biopotravinách v obchodech se tak můžete setkat s výrobky označenými nejrůznějšími logy a kódy kontrolních organizací z mnoha členských zemí EU, které jsou co do způsobu produkce totožné s výrobky označenými logem biozebry.

Nejčastěji se můžete setkat s výrobky z těchto zemí:

 

Německo  

Rakousko  
Velká Británie    Nizozemsko  
Slovensko    Francie  

Jednotlivé země umožňují označení biovýrobků několika různým organizacím s vlastními značkami. Tyto mohou dokonce splňovat i přísnější standardy než stanovuje evropská či naše legislativa. Tyto značky a informace o nich můžete nalézt v sekci Loga pro biopotraviny .

Můžu si být jistý, že bio je skutečně bio?

Kontrolní organizace, které ověřují, že potravina skutečně pochází z ekologického zemědělství, tedy, že jejich výroba byla šetrná k přírodě jsou  k provádění této kontroly a dozoru nad dodržováním zákona o ekologickém zemědělství pověřené Ministerstvem zemědělství.

Všechny kontrolní organizace musejí být akreditovány podle platných norem. Všechny osoby podnikající v ekologickém zemědělství, tedy ekozemědělci, zpracovatelé biopotravin a obchodníci s biopotravinami, musejí mít uzavřenou smlouvu o kontrole s jednou z výše zmíněných kontrolních organizací.

Inspektoři kontrolních organizací provádějí pravidelné i namátkové kontroly jak na ekofarmách, u zpracovatelů potravin, tak i u velkoobchodníků s biopotravinami. Minimálně jednou ročně tak projde celý řetězec výroby, zpracování a distribuce kompletní kontrolou. Možné klamavé značení biopotravin v maloobchodech řeší na základě podnětů kontrolních či spotřebitelských organizací nebo přímo spotřebitelů Ministerstvo zemědělství, které v případě zjištění pochybení zahájí správní řízení k nápravě věci a může uložit pokutu až do výše 1 milionu korun, podle druhu prohřešku.

Kontrolu ekologické farmy inspektorem kontrolní organizace si můžete prohlédnout  na videu zde:

 

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*


*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>