Ekozemědělství

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

O alternativách průmyslového zemědělství se začalo poprvé uvažovat v prvních desetiletí 20. století, kdy byly zaznamenány první údaje o snižování úrodnosti půdy a změnách v agroekosystémech, způsobených chemickou a technickou intenzifikací zemědělství. To vše souviselo především s prudkým rozvojem biochemie, rozšířením a tedy zlevněním výroby dusíkatých hnojiv (poprvé syntetizovaných již v polovině 19. století) a rozvojem technologie benzínového vznětového motoru, tedy „érou traktorů”.

Již v té době se zvýšil výskyt chorob a škůdců a začala klesat kvalita potravin. Výroba a zpracování potravin dostaly průmyslový charakter a následovaly velké změny ve složení jídelníčku. Právě to byly důvody, které vedly k diskusím o stávajícím systému zemědělství a k promýšlení alternativ. A to zejména po druhé světové válce, kdy technologický rozvoj ještě výrazněji posunul možnosti využití umělých hnojiv a pesticidů a urychlil tím industrializaci zemědělství.

Historie a vznik

Dočtěte se o tom, kdy, jak a proč vzniklo ekologické zemědělství ve světě i v ČR a kdo stál u jeho zrodu. Čtěte více…

Principy a filozofie

Co stojí v pozadí ekologického zemědělství, jaké principy a jaká filosofie tvoří jeho myšlenkový základ? Čtěte více…

Praktické hospodaření

Co znamená hospodařit ekologicky v praxi? Jaké jsou zásady v tomto alternativním zemědělském systému a jak se liší od běžné konvenční praxe? O pěstování rostlin čtěte více zde. Chov zvířat v ekologickém zemědělství je popsán zde.

Příklad z praxe

Dozvíte se, jak ekologicky hospodaří na farmě Pospíšilových v Holubí Zhoři. Čtětě více..

Environmentální a společenský rozměr

Chcete vědět jaký je širší environmentální a společenský záběr ekologického zemědělství, jaké jsou další oblasti společenského života v nichž jsou ekologičtí hospodáři zapojeni? Pak čtěte více…

Odkazy na literaturu a další zdroje

Chcete-li se dozvědět ještě další informace o tomto zemědělském systému nabízíme vám další internetové a literární zdroje. Více…