Historie

HISTORIE A VZNIK BIODYNAMICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

V červnu 1924 se na přání některých anthroposoficky orientovaných statkářů, ale také jedné bioložky, dvou chemiků, jednoho veterináře atd. konal v Kobierzyci u Vratislavi (Polsko, tehdy Prusko) tzv. Zemědělský kurz vedený Rudolfem Steinerem (1861-1925). Rudolf Steiner zde v osmi přednáškách hovořil o kosmických souvislostech zemědělství, o podpoře půdní úrodnosti a vitality rostlin použitím speciálních homeopatických preparátů, o homeopatických možnostech regulace výskytu škůdců, o krmení zvířat atd.

Pro jejich aktuálnost si uveďme okruhy otázek, které vedly ke konání Zemědělského kurzu:

  • snižování vitality pěstovaných rostlin, oslabování regenerační schopnosti a výživné kvality;
  • pokles plodnosti chovaných zvířat, oslabování jejich konstituce, krmení a zdraví zvířat;
  • důsledky hnojení minerálními látkami, možnosti oživení půdy organickým hnojením;
  • životní síly, použití homeopatik, kosmické rytmy;
  • postavení zemědělce ve společnosti, sociální úloha zemědělství.

U zrodu biologicko-dynamického zemědělství tedy stála potřeba udělat něco pro zlepšení vitality rostlin a zvířat, zvýšení úrodnosti půdy a zlepšení sociálního postavení zemědělce.

Bezprostředně po tomto kurzu začali někteří zemědělci hospodařit podle Steinerových doporučení a začali připravovat a používat speciální preparáty (viz dále). Na počátku 30. let už takto v Evropě hospodaří více než 1000 statků; v roce 1929 také vzniká označení „biologicko-dynamický” pro tento způsob hospodaření. V roce 1932 je v Německu založen Hospodářský svaz Demeter (jméno řecké bohyně plodnosti) sdružující biologicko-dynamické zemědělce.

Ve 30. letech se biodynamicky hospodaří nejen v německy mluvících zemích (Německo, Rakousko a Švýcarsko), ale také v Anglii, Nizozemí, Švédsku, Norsku a na Novém Zélandu, jisté pokusy se odehrávají i ve východních Čechách. Nacismus však tuto činnost omezuje, nástup komunismu v Československu v roce 1948 pak u nás vedl k úplnému zastavení těchto snah. V západní Evropě a v zámoří se však biodynamika po válce dále rozvíjí, již v roce 1946 je v německém Darmstadtu založen Ústav pro biologicko-dynamický výzkum a v roce 1950 začíná vycházet biodynamický časopis Lebendige Erde (Živoucí země). V roce 1997 vzniká jako odpověď na potřebu sjednotit rozrůstající se hnutí  mezinárodní svaz Demeter International, sdružující národní biodynamické organizace.

V České republice se pod patronací svazu PRO-BIO a za účasti zahraničních lektorů konaly v letech 1993 až 1998 dvakrát ročně semináře věnované přípravě biodynamických preparátů a vycházel také biodynamický časopis Valeriana (celkem 12 čísel). Na statku Fořt u Vrchlabí, jednoho z mála podniků s certifikací Demeter v ČR, se každoročně na jaře a na podzim scházejí příznivci biodynamiky především z řad zahrádkářů, aby společně zhotovovali biodynamické preparáty.

Kam dál?

Principy a filosofie

Praktické hospodaření

Environmentální a společenský rozměr

Příklad z praxe

Odkazy na další literaturu a zdroje