Nakládání s odpadem

Samozřejmě, že nejlepším odpadem je ten, který vůbec nezvnikne, základem je tedy snažit se vytvářet odpadu co nejméně, např. nákupem těch výrobků, které nejsou ve zbytečných obalech, nákupem velkých balení, znovuvyužíváním obalů, atd. V anglosaském světě se etablovalo heslo ,,Reduce, re-use, recycle”, tedy (omezte, znovu využívejte, recyklutje).

Když už ale vznikne odpad, je dnes již téměř samozřejmostí jeho třídění, tedy alespoň základních surovin (plast, papír, sklo), které lze uložit do kontejnerů vyskytujících se téměř již na každém rohu (zejména ve městech). Pokud se kontejnery na plat, papír a sklo ve vašem okolí nevyskytují můžete se pokusit obrátit na odbor životního prostředí na vašem obecním nebo městském úřadě.

Dále využít lze, ale téměř jakýkoli materiál, tzn., že třídit můžete vlastně vše, vyžaduje to jen trochu vůle a něco málo času. Z ,,odpadu” z každodenního chodu domácnosti jsou to ponejvíce nápojové kartony, k jejichž separaci již řada měst a obcí zřídila oranžovo černé kontejnery. Pokud tomu u vás dosud tak není, opět se ptejte na obecním či městském úřadě, proč.

Opomíjenou, ale cennou surovinou je také hliník, jehož výroba je velmi energeticky náročná a pro životní prostředí zátěžová. Separovat a následně využít lze i drobný hliník z domácností (víčka od jogurtů, hliníkové plechovky atd.). Sběr hliníku provádějí nejčastěji neziskové organizace zabývající se ochranou životního prostředí (v Praze sběr provádní např. SEV Toulcův dvůr), ale ve větším množství by je měly přijímat i některé sběrné dvory (zjistěte si však předem jaké druhy odpadu daný sběrný dvůr vykupuje). Ptejte se tedy ve sběrných dvorech a neziskových organizací z vašeho okolí (seznam naleznete např. zde).

Snazší je to s kovovými obaly (např. plechovky od konzerv, hrnce), ty by měla vybírat většina sběrných dvorů či vykupovat sběrny kovošrotu a sběrných surovin.

 

Sběr bioodpadu

Samostatnou kapitolou je třídění organického či tzv. bioodpadu, který tvoří podstatnou část komunálního odpadu na skládkách a ve spalovnách. Pro šťastné majitele zahrad a zahrádek, tento problém řeší vlastní kompost, obyvatelé domů bez zahrad a bytů to mají obtížnější.

V ideálním případě město zajišťuje sběr bioodpadu ve speciálních kontejnerech (viz obrázek) a jeho zpracování v městské kompostárně. Bioodpad je také možné shromažďovat ,,na vlastní pěst” a po té jej použít k hnojení zeleně v okolí či odevzdat v místní kompostárně (seznam zařízení pro zpracování biologicky rozložitelného odpadu, zkratka BRO je k nalezení na www.biom.cz), v lepším případě ve sběrném dvoře.

Organický odpad lze velmi jednoduše ukládat do nádoby na balkóně či jiném větraném místě, zápachu zabráníme zasypáváním odpadu jemnou vrstvou zeminy. K pohlcení přebytečné vody v nádobě lze přidávat k odpadu plata od vajíček. Nádobu můžeme zakrývat textilním materiálem, aby k němu šel vzduch.

Zajímavou možností využití bioodpadu z domácnosti je také pořízení tzv. vermikompostéru, tedy nádoby s násadou žížal, které výrazně sníží objem uloženého organického materiálu a vytvoří z něj hodnotný kompost k hnojení květin a zeleně v okolí. Vermikompostér lze umístit např. na balkón, na chodbu, garáž kamkoliv, kde se teploty pohybují v rozmezí 15-20° C. Další možností je zřízení tzv. komunitního kompostování pro větší domovní jednotku (např. činžovní dům) ve spolupráci s dalšími obyvateli a společné vyvážení kompostu do místní kompostárny. Více informací o kompostování naleznete na www.ekodomov.cz. Z vlastní zkušenosti můžeme potvrdit, že separací biologicky rozložitelného odpadu lze snížit produkci domovního odpadu až o polovinu, jeho tříděním tak ušetříte nejenom životní prostředí, ale – pokud máte vlastní popelnice – i kapsu, díky méně časté nutnosti jejich vyvážení.

Třídit lze ale také většinu dalšího odpadu z domácnosti, zejména elektroodpad (sběrné dvory), léky (lékárny), chemikálie, baterie, žárovky a další nebezpečný odpad je nutné odevzdávat ve sběrných dvorech či pojízdných sběrnách nebezpečného odpadu. Pokud si nevíte rady nejlépe je zeptat se na místním úřadě na odboru životního prostředí.

Zajímavé odkazy

Literatura:

- Kam s nimi: vše o třídění odpadu (Jarmila Šťastná). ČT, Praha 2007